phong thủy nhà ở

Cách hoá giải nhà phạm Tam sát trong năm Giáp Thìn (2024)

NHÀ HƯỚNG NAM

Ngoài việc nhà ở, công ty, văn phòng, cửa hàng, phòng ngủ, phòng khách, phạm phải hướng có sao xấu “Ngũ Hoàng Đại Sát” chiếu, và sao xấu “Nhị Hắc” chiếu ngay hướng nhà mình đang ở, hoặc hướng công ty, hướng văn phòng, hướng cửa hàng, mỗi năm mỗi hướng, thì bên cạnh đó more »

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hổ phùng hạn địa diệc âm thương.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Phong sinh hiện hổ, thương trưởng phu.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Hỏa đáo nhân môn, quả phụ tuyệt.

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Nhân kiến môn hỏa, đa quả mẫu.

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Lôi sơn tương kiến, tiểu nhi ương.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Long phó sơn trung, thiếu nhi lang.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Thiên môn lạc thủy xuất dâm cuồng.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Thủy tuyệt càn khí: dâm, bại, tuyệt.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Tuyệt Mạng. Long tranh hổ đấu, ưu thương trưởng.

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Tuyệt Mạng. Hổ nhập long oa, lao cổ phế.

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Tuyệt Mạng. Khôn Khảm, trung nam mạng bất tồn.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat