Chọn Vợ Chọn Chồng

Hóa giải cung Khảm, khắc cung Ly như thế nào?

thuy khac hoa

Hỏi: Chồng có cung phi là cung Khảm, thuộc hành Thủy. Nếu vợ có cung phi là cung Ly, thuộc hành Hỏa. Thì cách hóa giải hành Thủy khắc hành Hỏa như thế nào, để cuộc sống hôn nhân được tốt đẹp, và để cho đường tài lộc, sự nghiệp của hai vợ chồng được more »

Hóa giải cung Cấn, cung Khôn, khắc cung Khảm như thế nào?

tho khac thuy

Hỏi: Chồng có cung phi là cung Cấn, thuộc hành Thổ, hoặc cung phi là cung Khôn, cũng thuộc hành Thổ. Nếu vợ có cung phi là cung Khảm, thuộc hành Thủy. Thì cách hóa giải hành Thổ khắc hành Thủy như thế nào, để cuộc sống hôn nhân được tốt đẹp, và để cho more »

Hóa giải cung Chấn, cung Tốn, khắc cung Cấn, cung Khôn như thế nào?

moc khac tho

Hỏi: Chồng có cung phi là cung Chấn, thuộc hành Mộc, hoặc cung phi là cung Tốn, cũng thuộc hành Mộc. Nếu vợ có cung phi là cung Cấn, thuộc hành Thổ, hoặc vợ có cung phi là cung Khôn, cũng thuộc hành Thổ. Thì cách hóa giải hành Mộc khắc hành Thổ như thế more »

Hóa giải cung Càn, cung Đoài khắc cung Chấn, cung Tốn như thế nào?

kim khac moc

Hỏi: Chồng có cung phi là cung Càn, thuộc hành Kim, hoặc cung phi là cung Đoài, cũng thuộc hành Kim. Nếu vợ có cung phi là cung Chấn, thuộc hành Mộc, hoặc vợ có cung phi là cung Tốn, cũng thuộc hành Mộc. Thì cách hóa giải hành Kim khắc hành Mộc như thế more »

Hóa giải cung Ly khắc cung Càn, cung Đoài như thế nào?

hoa khac kim

Hỏi: Chồng có cung phi là cung Ly, thuộc hành Hỏa. Nếu vợ có cung phi là cung Càn, thuộc hành Kim, hoặc vợ có cung phi là cung Đoài, cũng thuộc hành Kim. Thì cách hóa giải hành Hỏa khắc hành Kim như thế nào, để cuộc sống hôn nhân được tốt đẹp, và more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ LY VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

ly càn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là LY, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ CẤN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

cấn khôn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là CẤN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ ĐOÀI VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

đoài tốn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là ĐOÀI, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ CÀN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

càn chấn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là CÀN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ TỐN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

tốn khảm

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là TỐN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ CHẤN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

chấn ly

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là CHẤN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

NAM CÓ CUNG PHI BÁT TRẠCH LÀ KHÔN VÀ CUNG PHI BÁT TỰ LÀ GÌ?

khôn cấn

Hỏi: Khi xem tuổi vợ chồng, người chồng có Mệnh cung (cung phi) là KHÔN, người ta gọi là cung phi Bát Trạch. Ngoài việc xem về Bản mệnh ngũ hành nạp âm, Thiên can, Địa chi, thì người ta còn xem về cung phi Bát Trạch và cung phi Bát Tự, để biết thêm more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat