Tử Vi 2015 Tuổi Mùi

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Mùi 85 Tuổi – Âm Nữ

A247-binh-tai-loc-01

TÂN MÙI – 85 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932) Vật Phẩm May Mắn: Bình Ngọc   Tướng tinh: Con Gấu- Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Âm: vui vẻ, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: có bệnh nặng. VẬN NIÊN: Thố lộng more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Mùi 73 Tuổi – Âm Nữ

ngoc-boi-ty-huu-S929

QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Ngọc Bội Tỳ Hưu   Tướng tinh: Con Cọp- Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Mùi 61 Tuổi – Âm Nữ

Nhan-tron-phi-thuy-S5019-2

Ất MÙI – 61 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Ngọc Myanmar   Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Kim (Vàng trong Cát) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, lo more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mùi 49 Tuổi – Âm Nữ

A150-Long-ma-3

ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Tinh Thần   Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Mùi 37 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-thach-anh-tim-vay-rong-s763-02

KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Kế Đô: Hao tốn, ốm đau HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Mùi 25 Tuổi – Âm Nữ

de-thach-anh-hong-h069

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Dê Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu, rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Mùi 85 Tuổi – Âm Nam

LQ-lam-ngoc-cong-con-lon-H028-2

QUÝ MÙI – 85 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1941 đến 5-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Trấn Trạch   Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: hao tài, phiền muộn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Mùi 73 Tuổi – Âm Nam

Bap-cai-nhu-y-E181-3

QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Bắp Cải Như Ý   Tướng tinh: Con Cọp – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Mùi 61 Tuổi – Âm Nam

quan-am-sen-vang-y151-02

ẤT MÙI – 61 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Gà. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim (Vàng trong cát) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mùi 49 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-tieu-ngoc-r04-01

ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Gân Huyết   Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Bạch: Hao, buồn phiền HẠN: Toán tận: Trở ngại, va more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Mùi 37 Tuổi – Âm Nam

chuoi-hong-luc-bao-xanh-s1130-5113

KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ruby Xanh   Tướng tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Mùi 25 Tuổi – Âm Nam

Ga-bao-hy-Y273

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Gà Báo Hỷ   Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat