sao tốt thiên y

NGƯỜI MỆNH CUNG TỐN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Tốn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Tốn (hành Mộc, âm Mộc), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa, âm Hỏa) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Hỏa phong đinh hy, gia hảo more »

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa, âm Hỏa), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc, âm Mộc) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Phú quý phạp tự, more »

NGƯỜI MỆNH CUNG KHÔN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Khôn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khôn (hành Thổ, âm Thổ), ở nhà hướng Tây, cung Đoài (hành Kim, âm Kim), thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Trạch địa tài long, dị tánh cư.

NGƯỜI MỆNH CUNG ĐOÀI Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Đoài, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Đoài (hành Kim, âm Kim), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ, âm Thổ) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y, nhưng không tốt. Địa trạch tấn tài, more »

NGƯỜI MỆNH CUNG KHẢM Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy, dương Thủy), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc, dương Mộc) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y. Nhưng ở lâu dài thì không tốt. Lôi thủy more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CHẤN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Chấn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Chấn (hành Mộc, dương Mộc), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy, dương Thủy) thì phong thủy tốt: Được sao tốt Thiên Y. Nhưng ở lâu thì không tốt. Thủy lôi phát more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim, dương Kim), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Sơn khởi thiên trung, tử quý more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim, dương Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Thiên lâm sơn thượng, gia phú more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat