mệnh cung cấn

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Long phó sơn trung, thiếu nhi lang.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Lục Sát. Thủy tuyệt càn khí: dâm, bại, tuyệt.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Tuyệt Mạng. Phong sơn quả mẫu đa, phạp tự.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Tuyệt Mạng. Lão ông chủ bất cữu.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG NAM.

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Nam thuộc cung Ly (hành Hỏa) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Hỏa sơn phụ cương, kinh bất đều.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Đông Nam thuộc cung Tốn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Họa Hại. Phong thiên đông thống, sát trưởng phu.

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Khảm (hành Thủy), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Ngũ Quỹ. Thủy ngộ sơn khắc, tu phạp tự.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Đông thuộc cung Chấn (hành Mộc) thì phong thủy rất xấu, do phạm sao xấu Ngũ Quỹ. Long phi thiên thượng, lão ông ương.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Đông Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim, dương Kim), ở nhà hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Sơn khởi thiên trung, tử quý more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY BẮC

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Tây Bắc thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ, dương Thổ), ở nhà hướng Tây Bắc thuộc cung Càn (hành Kim, dương Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Thiên Y. Thiên lâm sơn thượng, gia phú more »

NGƯỜI MỆNH CUNG CẤN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY

Hỏi: Người có Mệnh cung Cấn, ở nhà hướng Tây thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Cấn (hành Thổ), ở nhà hướng Tây thuộc cung Đoài (hành Kim) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Trạch sơn tăng phúc, tiểu phòng vinh.

NGƯỜI MỆNH CUNG CÀN Ở NHÀ HƯỚNG TÂY NAM THÌ NHƯ THẾ NÀO?

NHÀ Ở HƯỚNG TÂY NAM

Hỏi: Người có Mệnh cung Càn, ở nhà hướng Tây Nam thì phong thủy như thế nào? Đáp: Người có Mệnh cung Càn (hành Kim), ở nhà hướng Tây Nam thuộc cung Khôn (hành Thổ) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Địa khởi thiên môn, phú quý xương.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat