Tử Vi 2015 Tuổi Dần

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Dần 90 Tuổi – Dương Nam

Ca-kim-long-lon-A197-02

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 90 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 13-02-1926 đến 01-02-1937) Vật Phẩm May Mắn Nam Bính Dần 90 tuổi: Cá Kim Long Vàng Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Mộc Đức: An vui, phúc lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Dần 78 Tuổi – Dương Nam

chuoi-lam-ngoc-s880-s3-4140

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1938 đến 18-02-1939) Vật Phẩm May Mắn Nam Mậu Dần 78 tuổi: Vòng Ngọc Lam Bảo Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Vân Hớn: Có chuyện more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Dần 66 Tuổi – Dương Nam

ttq01-tranh-tu-quy-binh-co-01

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 17-2-1950 đến 5-02-1951) Vật Phẩm May Mắn Nam Canh Dần 66 tuổi: Tranh Đá Tứ Quý Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện phiền more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Dần 54 Tuổi – Dương Nam

Chuoi-ho-phach-S5002-20533-2

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN –54 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn Nam Nhâm Dần 54 tuổi: Vòng Hổ Phách Ba Lan Tướng tinh: Con Ngựa – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Dần 42 Tuổi – Dương Nam

ty-huu-hoang-long-lon-m014-2

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP DẦN – 42 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn Nam Giáp Dần 42 tuổi: Tỳ Hưu Chiêu Tài Lộc Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Hắc Đế, Phú quý Mạng: Đại khê Thủy ( Nước suối lớn) Sao: Văn Hớn: Rối rắm, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Dần 30 Tuổi – Dương Nam

M147-an-rong-ngoc-dong-linh-lon-02

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 30 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sinh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn Nam Bính Dần 30 tuổi: Ấn Rồng Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Xích Đế, Cô Quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (lửa trong lò) Sao: Thủy Diệu: Có chuyện buồn Hạn: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Dần 18 Tuổi – Dương Nam

Chuoi-ty-huu-ma-nao-do-S5020-1

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 18 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn Nam Mậu Dần 18 tuổi: Vòng Tay Mã Não Đỏ Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý Mạng: Thành Đầu Thổ ( Đất trên thành) Sao: Mộc Đức: may more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Dần 90 Tuổi – Dương Nữ

ngoc-boi-quan-am-ma-nao-s944-2

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 90 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 13-02-1926 đến 01-02-1937) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Dần 90 tuổi: Ngọc Bội Phật Quan Âm Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Dần 78 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-thach-anh-trang-s406-01

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Dần 78 tuổi: Tỳ Hưu Sức Khỏe Tướng tinh: Con Thuồng Luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành Đầu Thổ (Đất trên Thành) SAO: La Hầu: Ốm đau, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Dần 66 Tuổi – Dương Nữ

ho-lo-ty-huu-vang-e227-2

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn Nữ Canh Dần 66 tuổi: Hồ Lô Phúc Lộc Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG: Tòng Bá Mộc (Cây Tùng Bác) SAO: Mộc Đức: may mắn, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Dần 54 Tuổi – Dương Nữ

nhan-ty-huu-dong-linh-s448

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN – 54 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn Nữ Nhâm Dần 54 tuổi: Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Ngựa- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Dần 42 Tuổi – Dương Nữ

thuyen-xanh-e212

THÁI ẤT TỬ VI GIÁP DẦN – 42 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1975 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn Nữ Giáp Dần 42 tuổi: Thuyền Xanh Rước Lộc Tướng tinh: Con Trâu- Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (nước suối lớn) SAO: La Hầu: Trở ngại, ốm đau more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat